Quick Links
Skip to main contentSkip to navigation

Barton County

Sheriff

Working...

Ajax Loading Image

 

Road Patrol

 

Barton County Road Sergeant's and Road Deputies 

    Sergeant Lloyd Lewis #64                                    Sergeant Richard Allen #61                                Sergeant Travis Doze #66                

    Deputy Doug Parks #73                                        Deputy Tyler Mermis #72                                   Deputy Dodger Beckham #69

    Deputy Jason Blundell #76                                    Deputy Brandon Taylor #68                               Deputy Alex Lomas #70

    Deputy Keaton Goering #67                                  Deputy Alexandria Mason #77                           Deputy K9 Nicholas Katzenmeier #78